خبر فوری
سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 06:54

ابطال بند 3 ردیف 14 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب جلسه شماره 180-13؍11؍1393 شورای اسلامی شهر نکا

شماره دادنامه: 1923                        تاریخ دادنامه: 11؍10؍1397              شماره پرونده: 96؍1149

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ملت با وکالت خانم ماندانا کوثری لنگری و آقای عبدالحسین قبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ردیف 14 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب جلسه شماره 180-13؍11؍1393 شورای اسلامی شهر نکا

گردش کار: خانم ماندانا کوثری لنگری و آقای عبدالحسین قبادی به وکالت از بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال بند 3 ردیف 14 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب جلسه شماره 180- 13؍11؍1393 شورای اسلامی شهرستان نکا را خواستار شده در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" بنام خدا- احتراماً به وکالت از بانک ملت به استحضار می رسد شهرداری نکاء در اسفند سال 1380 در پلاک ثبتی 1191 فرعی از 5 شهرستان نکاء پیرو در خواست موکل اقدام به صدور پروانه ساختمانی تحت شماره 205684 می نماید که متعاقباً عملیات ساختمانی از ناحیه بانک ملت شروع و در سال 1383 به عبارتی دو سال و اندی پس از صدور پروانه ساختمانی، کلیه عملیات ساختمانی آن نیز به پایان می پذیرد که پیرو درخواست پایان کار، به دلیل افزایش بنا (البته جزئی) پرونده در کمیسیون مـاده صد مطرح و منجر بـه صدور رأی مبنی بـر پرداخت جریمه می گردد که در زمان پرداخت در سال 1394 متأسفانه شهرداری بر اساس مصوبه مورخ 13؍11؍1393 جلسه شماره 180 شورای اسلامی شهرستان نکا دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری نکا قسمت 14 بند 3 از باب عوارض عدم تمدید پروانه ساختمانی مبلغ 000؍640؍988؍1 ریال به بدهی بانک اضافه نموده است و با احتساب بدهی کمیسیون ماده صد و عوارض متعلقه مطابق رأی شماره 328 کمیسیون ماده 77 مورخ 28؍11؍1394 در مجموع مبلغ 464؍285؍203؍2 ریال موکل محکوم گردید و پیرو آن اجراییه بشماره بایگانی 9500044 مورخ 6؍4؍1395 از ناحیه اجرای ثبت اسناد شهرستان نکا صادر گردید، اما همانطور که ذکر گردید در سال 1383 عملیات ساختمانی به پایان رسیده و محلی برای تمدید پروانه باقی نمانده که شهرداری از این باب خود را طلبکار می داند و با عنایت به اینکه در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران مصوب 1347 تکلیف تمدید و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید معین شده است و با توجه به این مهم که عملیات ساختمانی بعد از دو سال اندی در مهلت قانونی خود به پایان رسیده است، تمدید پروانه موضوعا خارج از پیش بینی های قانونگذار و یا حتی مصوبات شورای شهر بوده و مشمول احتمالی تعلق عوارض تمدید نخواهد بود. فلذا از آن مرجع درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرستان نکاء موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب جلسه شماره 180 مورخ 13؍11؍1393 شماره 14 بند 3 دفترچه بر اساس قوانین موضوعه مورد استدعاست.

ضمناً از آنجایی که شهرداری اقدام به مسدود نمودن ورودی بانک ملت شعبه مرکزی نکاء نموده و در فضای مجازی و سـایت شهرداری نیز دائمـاً در حـال انتشار اخبار مسدود نمودن ورودی بانک و تهدید دیگر بدهکاران شهرداری می باشد و این موضوع باعث تشویق اذهان عمومی و مشتریان بانک نیز شده خواهشمند است بدواً به قید فوریت دستور موقت جهت جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی را صادر فرمایید."

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

 

" 14- عوارض تمدید پروانه ساختمانی اعم از تجاری مسکونی اداری خدماتی صنعتی و سایر:

1- کسانی که قبل از اتمام مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید نمایند؛ مشمول پرداخت عوارض عدم تمدید نخواهند شد.

2- کسانی که بعد از اتمام مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به تمدید نمایند؛ در صورت شروع عملیات سـاختمانی، تفاضل عـوارض پذیره متعلقه بـر اساس محاسبه روز بـا عوارض آخرین مهلت مندرج در پروانه وصول می گردد.

3- کسانی که در مهلت قانونی مندرج در پروانه، اقدام به ساخت نموده یا افزایش بنای مجاز یا غیر مجاز داشته باشند؛ مشمول پرداخت عوارض ما به التفاوت می گردند.

 (فضای تامین پارکینگ مساحت قدیم) × (عوارض هر متر مربع روز با مساحت قدیم عوارض هر متر مربع روز با مساحت جدید)

تبصره1: کسانی که پس از گذشت مهلت 5 ساله ی مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به شروع عملیات ننمایند؛ پروانه ساختمانی باطل و جهت اعتبار دادن به پروانه، کل عوارض پذیره به قیمت روز اخذ می گردد.

تبصره 2: پروانه هایی که براساس توافق صادر می گردند؛ در زمان تمدید، از پرداخت عوارض عدم تمدید و مابه التفاوت معاف می باشند."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نکا به موجب لایحه شماره 1284- 5؍11؍1396 توضیح داده است که:

" هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً در خصوص دادخواست سرپرستی بانک ملت استان مازندران به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری نکا پرونده شماره 9609980905801304 به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نکا موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب جلسه شماره 180 مورخ 13؍11؍1393 شماره 14 بند 3 دفترچه نظر به ابلاغ اوراق و ثبت در دفتر شورای اسلامی شهر در تاریخ 7؍10؍1396 اینک در فرجه مقرر قانونی دفاعیات به شرح ذیل به عرض می رسد:

شرح ماوقع: طی درخواست شماره 6467 مورخ 9؍4؍1380 سرپرستی بانک ملت و انجام روال قانونی و محاسبه عوارض متعلقه، پروانه ساختمانی به شماره 25684 مورخ 28؍12؍1380 با نام بانک ملت صادر و تحویل نماینده رسمی بانک گردید.

1- شاکی جهت ابطال مصوبه و غیر قانونی بودن آن هیچگونه دلیلی ارائه ننموده و تضاد آن با مقررات موضوعه و قوانین مملکتی را بیان نداشته و اساساً مشخص نیست بنا به چه جهتی مصوبه ی شورا باید ابطال گردد.

2- آنچه که از توضیحات و شرح دادخواست شاکی برداشت می گردد اینکه ایشان به پرداخت عوارض عدم تمدید پروانه ساختمانی مربوط به سال های بعد از 1383 تا تاریخ 1394 به مبلغ 000؍640؍988؍1 ریال که محاسبه گردیده معترض بوده است و با ادعای اینکه عملیات ساختمانی در مهلت قانونی خود به پایان رسیده است تمدید پروانه را خارج از پیش بینی های قانونگذار و یا حتی مصوبات شورای شهر دانسته و بدین سبب خواستار عدم پرداخت عوارض شده است که پرواضح است خواسته ی مندرج در برگ دادخواست مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نکا موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 94 مصوب جلسه شماره 180 مورخ 13؍11؍1393 شماره 14 بند 3 دفترچه ارتباطی به توضیحات ارائه شده از سوی شاکی در متن دادخواست ندارد.

3- جهت روشن شدن ذهن قضات رسیدگی کننده توضیحاً بیان می گردد که برابر مقررات، شهرداری بعد از صدور پروانه ساختمان و اجرای عملیات ساخت و اتمام آن با تقاضای مالک و بررسی کارشناسان مربوطه شهرداری پایان کار صادر و پرونده مربوطه مختومه می گردد و تا زمانی که پایان کار حسب درخواست مالک برای بنای احداثی صادر نگردد و از طرفی مهلت ساخت نیز برابر پروانه به اتمام رسیده باشد؛ بنای مربوطه مشمول پرداخت عوارض تمدید پروانه ساخت می گردد که محاسبه آن مستند به ردیف 3 بند 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری نکا در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر بدین نحو می باشد.

(عوارض پذیره به نرخ روز) (عوارض پذیره به نرخ آخرین سال اعتبار پروانه) = (عوارض عدم تمدید) لازم به ذکر است پرونده بانک ملت به جهت تخلف از مفاد پروانه صادره در تبدیل بخشی از فضای پارکینگ به انباری و افزایش بنا، به مساحت 60؍171 متر مربع و برابر رأی شماره 1238 مورخ 2؍3؍1394 کمیسیون بدوی ماده صد و رأی شماره 1096 مورخ 29؍6؍1394 کمیسیون تجدیدنظر رأی به جریمه صادر شد که در زمان محاسبه عوارض افزایش بنا، عوارض تمدید پروانه نیز محاسبه و ابلاغ گردید که به جهت عدم پرداخت مبلغ اعلامی، پرونده در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری نکا مطرح که منتج به صدور رأی قطعی و لازم الاجرا به شماره 328 مورخ 28؍11؍1394 گردید.

4- شاکی جهت اثبات تخلف شهرداری در محاسبه عوارض عدم تمدید پروانه به صورتجلسه تحویل موقت پروژه استناد نموده است که با بررسی سطحی مبرهن است که شهرداری در صدور آن هیچگونه مدخلیتی نداشته و صورتجلسه مذکور به امضای نمایندگان مدیریت شعب بانک، اداره کل مهندسی ساختمان و پیمانکار رسیده است. پرواضح است آنچه در این خصوص ملاک عمل می باشد صدور پایان کار ساختمانی از ناحیه ی شهرداری است نه صورتجلسه تحویل موقت پروژه که مربوط به امور داخلی اجرای پروژه می باشد. لذا برابر ماده 1301 و 1305 قانون مدنی، اسناد عادی صرفاً در خصوص امضا کنندگان آن لازم الاتباع و نافذ می باشند.

5- شهرداری نکا جهت مراعات شئونات بانک و همکاری با آن در تاریخ 20؍10؍1394 طی اظهار نامه ای مراتب بدهی را به بانک مربوطه ابلاغ و اعلام داشت جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به بانک و حفظ منابع، حداکثر تا تاریخ 18؍12؍1394 نسبت به پرداخت محکوم به در حق شهرداری اقدام فرمایند ولی بانک اقدامی در این راستا معمول نداشته که شهرداری جهت احقاق حقه خود ناچار به مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا گردیده که پس از آن بانک مربوطه صراحتاً ضمن تمکین به اجری حکم دو قطعه ملک را جهت استیفای محکوم به معرفی نموده است حال پس از گذشت بیش از 18 ماه از آن تاریخ مدعی ابطال مصوبه گردیده که این تقاضا صرفاً جهت اطاله در پرداخت محکوم به و فرار از مقررات قانونی بوده که متأسفانه در سطح شهرستان کوچکی مثل نکا تبعات اجتماعی فراوانی به جای گذاشته و عدم پرداخت این بدهی از سوی بانک موجب تجری انبوه سازان و حتی مردم عادی گردیده که اجرای قانون در حق خویش را بدین سبب ظلم می پندارند.

6- لازم به ذکر است که محکوم به موضوع برگ لازم الاجرای صادره در خصوص پرونده کلاسه 9500044 اداره ثبت اسناد و املاک علاوه بر عوارض عدم تمدید شامل عوارض و جرایم افزایش بنای مازاد بر پروانه و تخلف عدم احداث پارکینگ و سهم آموزش و پرورش می باشد.

7- در پایان در خصوص خواسته دوم مبنی بر دستور موقت بر جلوگیری از اجرای حکم ناشی از اجراییه (پرداخت وجه به مبلغ 464؍285؍203؍2 ریال) به عرض می رساند همانطور که قضات شریف مستحضرند برابر ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری شاکی زمانی می تواند تقاضای دستور موقت بنماید که خسارت ناشی از اجرای حکم به کیفیتی باشد که جبران آن در آینده غیر ممکن یا متعسر باشد که در مانحن فیه حتی در صورت اجرای حکم چنانچه شاکی مستحق تشخیص داده شود اعاده و استرداد محکوم به که وجه نقد می باشد امری ممکن بوده و هیچگونه ضرر و خسارتی که جبران ناپذیر باشد با اجرای حکم متصور نیست.

لذا با توجه به مراتب از توجه قضات رسیدگی کننده به موارد معنونه که در راستای حفظ حقوق شهروندان بیان گردیده سپاسگزار بوده و رد شکایت واهی و بی اساس بانک ملت مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره 2 ماده 29 قانون عمران و نوسازی شهری مصوب سال 1347 مقرر شده « در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده بازهم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.» از سوی دیگر عوارض احداث بنا (صدور پروانه ساختمانی) و عوارض برای بناهای غیر مجاز بعد از ابقاء در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره 79- 21؍2؍1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای احداث بنا (صدور پروانه های ساختمانی) و در رأی شماره 786- 9؍8؍1396 وضع عوارض برای بناهای غیر مجاز بعد از ابقاء در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لکن وضع عوارض تحت عنوان ما به التفاوت برای ساختمانهایی که در وقت مقرر قانونی مندرج در پروانه طبق مفاد پروانه احداث شده اند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و آن قسمت از مصوبه که به تجویز اخذ عوارض ما به التفاوت پرداخته مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 

کد : 1517
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 بهمن 1397
print
نظرات : 0
برجسب ها :
 
اولین موافق باشید.
اولین مخالف باشید.
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید
نمایش 0 نظر
مرتب سازی براساس

اولین نظر دهنده باشید ابطال بند 3 ردیف 14 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب جلسه شماره 180-13؍11؍1393 شورای اسلامی شهر نکا
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به کارکیاشهر پارت می باشد